ثبت نام متقاضی حقوقی مرحله اول
(وارد کننده تخم چشم زده)
( مزارع داری مجوز بهره برداری)
( تولید کننده تخم چشم زده داخلی)