ثبت نام متقاضی حقوقی مرحله اول

ورود اطلاعات شناسه ملی و شماره ثبت جهت بررسی(وارد کننده)
ورود اطلاعات شماره مجوز( مزارع داری مجوز بهره برداری)